Gneiss de perpignan

 

gneiss leptynitique  Perpignan

 

gneiss leptynitique  détail

 

gneiss leptynitique leucocrate  Perpignan

 

gneiss leptynitique leucocrate  détail

 

gneiss granitoïde  Perpignan

 

gneiss granitoïde (détail)

 

gneiss d'allure granitique Perpignan

 

gneiss d'allure granitique (détail)  Perpignan

 

gneiss oeillé à 2 micas Perpignan

 

retour page

gneiss oeillé  à 2 micas détail